Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania e-shopu

PREDMET A VYMEDZENIE POJMOV

Čl. 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je upraviť vzťahy medzi spoločnosťou I Oil EOOD a UIC 205719966, sídlom a adresou vedenia: Sofia, Gen. K. Botev “№ 5, apt. 10, zastúpeného Gorchom Lozanovom Gorchevom, ďalej len DODÁVATEĽ, a zákazníkmi, ďalej len POUŽÍVATEĽMI, e-shopu „www.imuscle.sk“, ďalej len „E-SHOP“.

Čl. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok a použitia vyššie uvedeného elektronického obchodu sa za nespochybniteľné považujú nasledujúce definície:

2.1. Predajca - www.imuscle.sk alebo akýkoľvek partner www.imuscle.sk.

2.2. Zákazník - akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom používa webové stránky predávajúceho, okrem iného vrátane ich prezerania, zadávania objednávok, nákupu, vrátenia tovaru atď.

2.3. Web - virtuálna platforma pre predaj tovaru umiestnená na doméne www.imuscle.sk a jej subdoménach.

2.4. Účet - sekcia Stránky tvorená e-mailovou adresou a heslom, ktorá umožňuje Klientovi odoslať Objednávku a ktorá obsahuje informácie o Klientovi.

2.5. Objednávka - elektronický dokument predstavujúci komunikačný formulár medzi Predávajúcim a Kupujúcim, prostredníctvom ktorého Kupujúci prostredníctvom Stránky vyhlasuje Predávajúcemu svoj úmysel nakúpiť Tovar a Služby zo Stránky.

2.6. Tovar a služby - akýkoľvek predmet kúpnej zmluvy zo stránky.

2.7. Zmluva - je zmluva uzavretá na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim za nákup a predaj Tovaru a / alebo Služieb zo Stránky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú súčasné všeobecné podmienky používania Stránky.

2.8. Obsah

všetky informácie na Stránke, ktoré sú prístupné cez internetové pripojenie a používanie zariadenia, ktoré má internetové pripojenie

informácie týkajúce sa Klientov a týkajúce sa Tovaru a / alebo Služieb a / alebo príslušné tarify tretích strán, s ktorými Predávajúci uzavrel v nejakej forme partnerské dohody

údaje o Predávajúcom alebo iné údaje s ním súvisiace

2.9. Newsletter - prostriedok na pravidelné informácie o Tovare a Službách a propagačných akciách ponúkaných Predávajúcim, zasielaný elektronicky e-mailom, bez zaviazania alebo určenia zodpovednosti Predajcu za informácie v ňom uvedené.

2.10. Vrátenie peňazí - akcia Predávajúceho na vrátenie peňazí Kupujúcemu v dôsledku zrušenia alebo neplnenia kúpnej zmluvy zo Stránky, uskutočnená iba bankovým prevodom.

ІІ. ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI

Čl. 2. Informácie podľa zákona o elektronickom obchode a zákona o ochrane spotrebiteľa:

 1. Názov dodávateľa: I Oil EOOD
 2. Sídlo a adresa vedenia: Sofia, Gen. K. Botev “№ 5, apt. 10
 3. Adresa pre výkon činnosti: Mladosť 1 117
 4. Údaje pre korešpondenciu: Email: imusclesk@gmail.com tel: +3590879928539
 5. Zápis do verejných registrov: UIC 832091025,
 6. Dozorné orgány: (1) Komisia pre ochranu osobných údajov Adresa: Sofia, 15 Ivan Evstatiev Geshov Str., Tel .: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40 E-mail: kzld @ government.bg, kzld @ cpdp.bg Webová stránka: www.cpdp.bg (2) Adresa komisie pre ochranu spotrebiteľa: 1000 Sofia, Slaveykov Square №4A, fl.3, 4 a 6, tel .: 02/980 25 24 fax: 02/988 42 18 horúca linka: 0700 111 22 Web: www.kzp.bg
 7. Registrácia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 832091025

III. CHARAKTERISTIKA E-SHOPU

Čl. 3. E-SHOP je e-shop, dostupný na internetovej adrese https://imuscle.bg, prostredníctvom ktorého majú Používatelia možnosť uzatvárať zmluvy o predaji a dodávke tovaru ponúkaného E-SHOPom vrátane nasledujúce:

 1. zaregistrovať sa a vytvoriť profil na prezeranie E-SHOPU a využívať ďalšie služby na poskytovanie informácií;
 2. Robiť elektronické výkazy v súvislosti s uzatváraním alebo plnením zmlúv s E-SHOPOM prostredníctvom rozhrania stránky E-SHOPU dostupného na internete;
 3. uzatvárať zmluvy o kúpe a predaji a dodávke tovaru ponúkaného E-SHOPOM;
 4. Uskutočňovať akékoľvek platby v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s E-SHOPOM podľa platobných metód, ktoré zachováva E-SHOP.
 5. dostávať informácie o novom tovare ponúkanom E-SHOPOM;
 6. skontrolovať tovar, jeho vlastnosti, ceny a dodacie podmienky;
 7. dostávať upozornenia na práva vyplývajúce zo zákona najmä prostredníctvom rozhrania stránky E-SHOP na internete;

Čl. 4. Dodávateľ dodáva tovar a zaručuje práva Užívateľov stanovené zákonom v rámci dobrej viery, kritérií a podmienok prijatých v praxi, spotrebiteľského alebo obchodného práva.

Čl. 5. (1) Užívatelia uzatvárajú zmluvu o kúpe a predaji tovaru ponúkaného E-SHOPOM prostredníctvom rozhrania Poskytovateľa, edostupné na jej webovej stránke https://imuscle.bg alebo iných prostriedkoch diaľkovej komunikácie.

(2) Na základe zmluvy uzavretej s Užívateľmi o kúpe a predaji tovaru je Poskytovateľ povinný doručiť a previesť vlastníctvo Užívateľa k ním určenému tovaru prostredníctvom rozhrania.

(3) Užívatelia platia Poskytovateľovi odmenu za dodaný tovar podľa podmienok a spôsobov platby, určených na E-SHOPe a týchto všeobecných podmienkach. Odmena je vo výške ceny oznámenej Poskytovateľom na adrese E-SHOPU na internete.

(4) Poskytovateľ dodáva Užívateľom objednaný tovar v termínoch a za podmienok určených Poskytovateľom na webovej stránke e-shopu a podľa týchto všeobecných podmienok.

(5) Cena za dodávku sa určí osobitne a výslovne od ceny tovaru.

Čl. 6. (1) Užívateľ a poskytovateľ sa dohodli, že všetky vyhlásenia medzi nimi v súvislosti s uzavretím a výkonom kúpnej zmluvy môžu byť urobené elektronicky a prostredníctvom elektronických výpisov v zmysle zákona o elektronických dokumentoch a elektronických podpisoch a čl. . 11 zákona o elektronickom obchode.

(2) Predpokladá sa, že elektronické prehlásenia používateľov stránky sú urobené osobami uvedenými v údajoch poskytnutých používateľom pri registrácii, pokiaľ užívateľ zadal príslušné meno a heslo pre prístup.

POUŽÍVANIE E-SHOPU

Čl. 7. (1) Aby bolo možné využiť E-SHOP na uzatváranie zmlúv o kúpe a predaji tovaru, musí užívateľ uviesť svoje zvolené meno a heslo pre vzdialený prístup v prípadoch, keď e-shop vyžaduje registráciu.

(2) Meno a heslo pre vzdialený prístup určuje Užívateľ, a to elektronickou registráciou na webovom sídle Poskytovateľa.

(3) Užívateľ vyplnením svojich údajov a stlačením tlačidiel „Áno, súhlasím“ a „Registrácia“ vyhlasuje, že je oboznámený s týmito všeobecnými podmienkami, súhlasí s ich obsahom a zaväzuje sa ich bezpodmienečne dodržiavať.

(4) Poskytovateľ potvrdzuje registráciu vykonanú používateľom zaslaním listu na e-mailovú adresu uvedenú používateľom, na ktorú sa zasielajú aj informácie na aktiváciu registrácie. Príjemca potvrdzuje registráciu a uzavretie zmluvy elektronickou cestou v liste, v ktorom ho informuje o registrácii zaslanom Poskytovateľom. Po potvrdení sa vytvorí účet Užívateľa a vznikne zmluvný vzťah medzi ním a Poskytovateľom.

(5) Pri registrácii je Používateľ povinný uvádzať presné a aktuálne údaje. Používateľ v prípade zmeny okamžite aktualizuje údaje uvedené vo svojej registrácii.

(6) V prípade, že sa na registráciu Používateľa použije profil na webových sociálnych sieťach alebo v iných sieťach, je účastníkom zmluvy osoba, ktorá je držiteľom profilu použitého na registráciu v príslušnej sociálnej alebo inej sieti. V takom prípade má Poskytovateľ právo na prístup k údajom potrebným na identifikáciu Používateľa v príslušnej sociálnej alebo inej sieti.

Čl. 8. (1) E-mailová adresa uvedená pri prvotnej registrácii používateľa, ako aj akákoľvek ďalšia e-mailová adresa použitá na výmenu vyhlásení medzi používateľom a poskytovateľom, je „primárna e-mailová adresa“ v rámci zmysle týchto všeobecných podmienok. Používateľ má právo zmeniť svoju primárnu kontaktnú e-mailovú adresu.

(2) Po prijatí žiadosti o zmenu hlavnej kontaktnej e-mailovej adresy zašle poskytovateľ žiadosť o potvrdenie zmeny. Žiadosť o potvrdenie zasiela Poskytovateľ na novú Hlavnú kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom.

(3) Zmena hlavnej kontaktnej e-mailovej adresy sa uskutoční po potvrdení používateľom, vyjadrené odkazom obsiahnutým v žiadosti o potvrdenie, zaslanej poskytovateľom na novú hlavnú kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú používateľom.

 

(4) Poskytovateľ informuje Užívateľa o vykonanej zmene e-mailom, zaslaným na Hlavnú kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom pred vykonaním zmeny podľa ods. 2.

(5) Poskytovateľ nezodpovedá Používateľovi za nelegálnu zmenu Hlavnej kontaktnej e-mailovej adresy.

(6) Poskytovateľ môže od Užívateľa vyžadovať v určitých prípadoch použitie hlavnej kontaktnej e-mailovej adresy.

TECHNICKÉ KROKY NA UZAVRETIE KÚPNEJ DOHODY

Čl. 9. (1) Používatelia používajú hlavne rozhranie na stránke Poskytovateľa na uzatváranie zmlúv o kúpe a predaji tovaru ponúkaného Poskytovateľom v E-SHOPE.

(2) Zmluva sa uzatvára v bulharčine.

(3) Zmluva medzi Poskytovateľom a Používateľom predstavuje súčasné všeobecné podmienky dostupné na stránkach elektronického obchodu.

(4) Účastníkom zmluvy s Poskytovateľom je Užívateľ podľa údajov poskytnutých pri registrácii a obsiahnutých v osobnom profile Používateľa. Aby nedošlo k pochybnostiam, jedná sa o údaje, s ktorými bolo vytvorené a účet u Poskytovateľa.

(5) Poskytovateľ zahrnie do rozhrania svojej internetovej stránky technické prostriedky na zisťovanie a opravu chýb pri zadávaní informácií pred vykonaním vyhlásenia o uzavretí zmluvy.

(6) Táto zmluva sa považuje za uzavretú od momentu registrácie Užívateľa u Poskytovateľa. Zmluva o kúpe a predaji tovaru sa považuje za uzavretú okamihom jej uplatnenia používateľom prostredníctvom rozhrania poskytovateľa.

(7) Na uzatvorenie tejto zmluvy a na uzavretie zmluvy o kúpe a predaji tovaru poskytovateľ výslovne vhodným spôsobom upovedomí používateľa elektronickými prostriedkami.

(8) Vyhlásenie o uzavretí zmluvy a potvrdenie o jej prijatí sa považujú za doručené, ak majú ich adresáti možnosť prístupu k nim.

(9) Dodávateľ doručí tovar na adresu uvedenú používateľom a nie je zodpovedný za prípadné, že údaje uvedené používateľom budú nepresné alebo zavádzajúce.

Čl. 10. Užívatelia uzatvárajú kúpnu zmluvu s poskytovateľom podľa nasledujúceho postupu:

(1) vykonanie registrácie v E-SHOPe a poskytnutie potrebných údajov, ak sa užívateľ ešte v E-SHOPe nezaregistroval;

(2) Vstup do systému zadávania objednávok v E-SHOPE identifikáciou pomocou mena a hesla;

(3) výber jedného alebo viacerých tovarov ponúkaných na E-SHOPe a ich pridanie do zoznamu tovarov na kúpu;

(4) Poskytovanie údajov o dodávke;

(5) Voľba spôsobu a okamihu zaplatenia ceny.

(6) Potvrdenie objednávky;

OSOBITNÉ POVINNOSTI DODÁVATEĽA. OCHRANA SPOTREBITEĽA

Čl. 11. Pravidlá tohto oddielu VI týchto všeobecných podmienok sa vzťahujú na Používateľov, u ktorých podľa údajov uvedených pre uzavretie kúpnej zmluvy alebo registrácie v E-SHOPE možno vyvodiť záver, že sú používateľmi v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o elektronickom obchode alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7 / ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku.

Čl. 12. (1) Hlavné charakteristiky tovaru ponúkaného dodávateľom sú definované v profile každého produktu na stránke E-SHOPU.

(2) Cenu tovaru vrátane všetkých daní určuje Dodávateľ v profile každého produktu na stránke E-SHOPU.

(3) Hodnotu poštovného a nákladov na dopravu, ktoré nie sú zahrnuté v cene tovaru, určí poskytovateľ a poskytne sa ako informácia používateľom v jednom z nasledujúcich okamihov pred uzavretím zmluvy:

- v profile každého z tovarov na webovej stránke Poskytovateľa E-SHOPU;

- pri výbere tovaru na uzavretie kúpnej zmluvy;

(4) Spôsob platby, dodania a plnenia zmluvy je stanovený v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako aj informáciách poskytovaných Užívateľovi na webovej stránke Poskytovateľa.

(5) Informácie poskytované Používateľom podľa tohto článku sú aktuálne v okamihu ich vizualizácie na stránkach Poskytovateľa E-SHOPU pred uzavretím zmluvy o kúpe a predaji.

(6) Dodávateľ musí na mieste E-SHOPU uviesť podmienky dodania jednotlivého tovaru.

7

(7) Dodávateľ uvedie pred uzavretím zmluvy celkovú hodnotu objednávky pre všetok tovar v nej obsiahnutý.

Čl. 13. (1) Spotrebiteľ súhlasí s tým, že dodávateľ je oprávnený prijímať zálohové platby za uzatvorené so spotrebiteľskými zmluvami o kúpe a predaji tovaru a jeho dodávke.

(2) Spotrebiteľ si sám vyberie, či zaplatí Dodávateľovi cenu za dodanie tovaru pred alebo v čase dodania.

Čl. 14. (1) Spotrebiteľ má právo bez zaplatenia náhrady škody alebo penále a bez uvedenia dôvodu odstúpiť od uzavretej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(2) Právo na odmietnutie podľa ods. 1 sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

- za dodanie tovaru a poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od výkyvov finančných trhov, ktoré Poskytovateľ nie je schopný kontrolovať;

- na doručenie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo podľa jeho individuálnej objednávky;

- na dodávku tovaru, ktorý je svojou povahou nevyhnutný alebo sa nedá vrátiť alebo rýchlo podlieha skaze, alebo hrozí riziko zhoršenia jeho kvalitatívnych vlastností, a to aj v prípade parfumérie a kozmetiky;

- na dodávku zvukových a obrazových záznamov alebo softvérových produktov vytlačených používateľom;

- na doručovanie novín, časopisov a iných periodík;

(3) Ak poskytovateľ nesplnil svoje povinnosti pri poskytovaní informácií stanovené v čl. 54 zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Ak sú informácie podľa tohto odseku poskytnuté spotrebiteľovi v lehote pre o Bude plynúť odo dňa jeho predloženia.

(4) V prípade, že spotrebiteľ využije svoje právo na odmietnutie podľa ods. 1 je Poskytovateľ povinný v plnej výške uhradiť sumy, ktoré zaplatil spotrebiteľ, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď spotrebiteľ využil svoje právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy. Náklady zaplatené za vrátenie tovaru sa odpočítavajú od sumy, ktorú spotrebiteľ zaplatil na základe zmluvy, pokiaľ spotrebiteľ nevrátil tovar na svoje náklady a neinformoval o tom dodávateľa.

(5) Spotrebiteľ je povinný skladovať tovar prijatý od dodávateľa, jeho kvalitu a bezpečnosť počas doby podľa ods. 1.

Čl. 15. (1) Termín dodania tovaru a počiatočný okamih, od ktorého plynie, je stanovený pre každý produkt osobitne pri uzatváraní zmluvy so spotrebiteľom prostredníctvom stránky Dodávateľa E-SHOPU, pokiaľ nie je tovar objednaný v jedna dodávka.

(2) V prípade, že spotrebiteľ a dodávateľ nestanovili lehotu na dodanie, je lehota na dodanie tovaru 30 pracovných dní, a to odo dňa nasledujúceho po odoslaní objednávky spotrebiteľa poskytovateľovi prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa. E-SHOP.

(3) Ak dodávateľ nemôže splniť zmluvu z dôvodu, že nemá objednaný tovar, je povinný upovedomiť spotrebiteľa a vrátiť mu ním zaplatené sumy do 30 pracovných dní odo dňa, keď dodávateľ mala splniť svoju povinnosť zo zmluvy.

(4) V prípadoch podľa ods. 3, Dodávateľ má právo dodávať spotrebiteľovi tovar v rovnakej kvalite a cene. Poskytovateľ informuje spotrebiteľa elektronicky o zmene plnenia zmluvy.

(5) V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy o dodávke podľa ods. 4 sú náklady na vrátenie tovaru na náklady Dodávateľa.

Čl. 16. (1) Dodávateľ odovzdá tovar spotrebiteľovi po overení splnenia požiadaviek a existencie okolností podľa čl. 61 zákona o ochrane spotrebiteľa.

(2) Užívateľ a poskytovateľ osvedčia okolnosti podľa ods. 1 písomne ​​v čase doručenia ručným podpisom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

(3) Užívateľ a poskytovateľ sa dohodli, že požiadavky podľa ods. 1 a čl. 61 zákona o ochrane spotrebiteľa bude dodržané, ak certifikáciu vykoná osoba, u ktorej možno podľa okolností dospieť k záveru, že informácie postúpi spotrebiteľovi - zmluvnej strane.

VII. ĎALŠIE PODMIENKY

Čl. 17. (1) Dodávateľ dodá a odovzdá užívateľovi tovar v lehote určenej pri uzavretí zmluvy.

(2) Ak lehota podľa ods. 1 nie je medzi stranami pri uzavretí zmluvy výslovne dohodnuté, Dodávateľ dodá a doručí tovar v primeranej lehote, najneskôr však do 2 mesiacov.

Čl. 18. Užívateľ je povinný skontrolovať tovar v čase dodania a dodania dodávateľom a ak nespĺňa požiadavky, bezodkladne to oznámiť dodávateľovi.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čl. 19. (1) Poskytovateľ prijme opatrenia na ochranu osobných údajov používateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.

(2) Z dôvodu bezpečnosti osobných údajov Používateľov Poskytovateľ zašle údaje iba na e-mailovú adresu, ktorú Užívatelia uviedli v okamihu registrácie.

(3) Poskytovateľ prijíma a oznamuje na svojich webových stránkach Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu.

Čl. 20. (1) Poskytovateľ má kedykoľvek právo požadovať od používateľa, aby sa identifikoval a potvrdil pravosť každej z okolností a osobných údajov oznámených pri registrácii.

(2) V prípade, že Užívateľ z akéhokoľvek dôvodu zabudol alebo stratil svoje meno a heslo, môže mať Poskytovateľ právo uplatniť postup pre stratené alebo zabudnuté mená a heslá. Používateľ môže odstrániť svoj účet a súvisiace osobné údaje z informačného panela účtu.

ZMENA A PRÍSTUP K VŠEOBECNÝM PODMIENKAM

Čl. 21. (1) Tieto všeobecné obchodné podmienky môže Poskytovateľ zmeniť a doplniť, o čom bude primeraným spôsobom informovať všetkých Používateľov E-SHOPU, ktorí majú registráciu.

(2) Poskytovateľ a užívateľ sa dohodli, že akékoľvek doplnenie a zmena týchto všeobecných podmienok bude mať na používateľa účinnosť po jeho výslovnom oznámení poskytovateľom a ak užívateľ v lehote 14 dní nevyhlási, že ich odmieta.

(3) Užívateľ súhlasí s tým, že všetky vyjadrenia Poskytovateľa v súvislosti so zmenou týchto všeobecných podmienok budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii. Používateľ súhlasí s tým, že e-maily odosielané v súlade s týmto článkom nie je potrebné podpisovať elektronickým podpisom, aby mali na neho účinnosť.

Čl. 22. Poskytovateľ zverejňuje tieto všeobecné obchodné podmienky vo Všeobecných obchodných podmienkach spolu so všetkými ich dodatkami a dodatkami.

UKONČENIE

Čl. 23. Tieto všeobecné podmienky a zmluva Užívateľa s Poskytovateľom sú ukončené v nasledujúcich prípadoch:

- v prípade ukončenia a vyhlásenia o likvidácii alebo vyhlásenia o platobnej neschopnosti jednej zo strán zmluvy;

- vzájomným písomným súhlasom strán;

- jednostranne s oznámením každej zo strán v prípade neplnenia zmluvy druhou stranou;

- v prípade objektívnej nemožnosti ktorejkoľvek zo strán zmluvy plniť si svoje povinnosti;

- v prípade zaistenia alebo zapečatenia zariadenia štátnymi orgánmi;

- v prípade vymazania registrácie Používateľa na stránke E-SHOPU. V takom prípade uzavreté, ale nevykonané kúpne zmluvy zostávajú v platnosti a sú predmetom vykonania;

- v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 55, ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

XII. ĎALŠIE PODMIENKY

Čl. 24. Prípadná neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok nebude mať za následok neplatnosť celej zmluvy.

Čl. 25. Na otázky nevyriešené v tejto zmluve, ktoré sa týkajú vykonávania a výkladu tejto zmluvy, sa uplatňujú právne predpisy Bulharskej republiky.

Čl. 26. Všetky spory medzi stranami tejto zmluvy budú riešené príslušným súdom alebo Komisiou pre ochranu spotrebiteľa.

Čl. 27. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti pre všetkých používateľov www.imusclebg.com

XIII. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Čl. 28. (1) Užívateľ musí skontrolovať tovar v čase dodania a dodania a ak nezodpovedá požiadavkám žiadosti, musí ho o nich informovať.

(2) Ak Používateľ neoznámi Dodávateľovi na platforme www.imuscle.sk v súlade s ods. 1 položka sa považuje za vyhovujúcu požiadavkám, okrem špecifických nedostatkov.

(3) Za vady sa nepovažujú tieto prípady:

            - ocoben vĸyc na xpanitelnata dodávka a / alebo xpana pre cpopticti;

            - nedostatočné dodanie doplnku výživy a / alebo paliva na spotrebu počas jeho používania;

            - osobná farba doplnku výživy a / alebo xpany pre šport;

            - nesúlad so špecifickými vlastnosťami doplnku a / alebo xpan pre iné doplnky a / alebo xpans pre cp alebo cpcti alebo

            - prítomnosť mechanizmov na automatický alebo ľahký prenos ochrannej membrány potravinárskej prídavnej látky alebo xpan pre pacienta;

            - octavasht cpoĸ na na godnoct xpanitelnata dobavĸa a / alebo xpana charter cpopticti, ĸoyto cpoped obctoyatelctvata mozhe ea ce nappavi izvod, flashover e doctatachen charter ĸoncymatsiyata na tsyalata xpanitelna dobavĸa a / alebo xpana.

Čl. 29. Používateľ sa zaväzuje odškodniť a oslobodiť Poskytovateľa od právnych nárokov a iných nárokov tretích strán (či už oprávnených alebo neoprávnených), za všetky škody a náklady (vrátane poplatkov za právne zastúpenie a súdnych trov), ktoré vzniknú v súvislosti s (1) -plnenie ktorejkoľvek z povinností podľa tejto zmluvy, (2) porušenie autorských práv, práv na výrobu, vysielanie alebo iných práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, (3) nezákonný prevod práv udelených používateľovi na iné osoby. a podľa podmienok zmluvy a (4) nepravdivé vyhlásenie o prítomnosti alebo neprítomnosti kvality spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

Čl. 30. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť v prípade vyššej moci, náhodných udalostí, problémov s internetom, technických alebo iných objektívnych dôvodov, vrátane príkazov príslušných štátnych orgánov.

Čl. 31. (1) Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené Užívateľom tretím osobám.

(2) Poskytovateľ nezodpovedá za majetkové ani nemajetkové škody vyjadrené ušlým ziskom alebo škodami spôsobeným Užívateľovi v procese používania alebo nepoužívania www.imuscle.sk a uzatvárania kúpnych zmlúv s Poskytovateľom.

(3) Poskytovateľ nie je zodpovedný za čas, počas ktorého nebude www.imuscle.sk z dôvodu vyššej moci k dispozícii.

(4) Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené komentármi, názormi a publikáciami pod produktmi, novinkami a článkami na www.imuscle.sk, vrátane poškodenia zdravia Používateľov.

(5) Poskytovateľ nezodpovedá za diéty a fitnes programy vyvinuté poskytovateľom na žiadosť používateľov.

Čl. 32. (1) Poskytovateľ nenesie zodpovednosť v prípade prekonania bezpečnostných opatrení technického zariadenia a z toho vyplýva strata informácií, šírenie informácií, prístup k informáciám, obmedzenie prístupu k informáciám a ďalšie podobné následky.

(2) Poskytovateľ nezodpovedá za uzatvorenie kúpnej zmluvy, poskytnutie prístupu k informáciám, stratu alebo zmenu údajov v dôsledku falošnej identifikácie tretej strany, ktorá sa prezentuje ako užívateľ, ak nastanú okolnosti môže usúdiť, že táto osoba je Užívateľom.